Cai nghiện ma túy tự nguyện là gì? Cần làm gì để giúp người nghiện tự nguyện cai nghiện ma túy?

Cai nghiện ma túy tự nguyện là gì? Cần làm gì để giúp người nghiện tự nguyện cai nghiện ma túy?

06/07/2023 Heantos4 0

Cai nghiện ma túy tự nguyện là quá trình mà người nghiện ma túy tự quyết định và có ý thức muốn thoát khỏi cai nghiện. Đây là quyết định được đưa ra một cách tự nguyện và có sự cam kết mạnh mẽ để thay đổi cuộc sống và cải thiện sức khỏe. Trong quá trình này, người nghiện ma túy có thể tìm đến sự hỗ trợ và giúp đỡ từ các chuyên gia y tế, gia đình, bạn bè và cộng đồng để đạt được mục tiêu cai nghiện.