Vì Sao Bệnh Nhân Bỏ Điều Trị Methadone

Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện

07/12/2023 Heantos4 0

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, theo Mẫu số 24 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP phải được gửi cho cá nhân, gia đình người cai nghiện, các đơn vị cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện